privacy verklaring

Evenementen Travel is een onderdeel van Wijdemeren Tours V.O.F. (‘Wijdemeren Tours’) Wijdemeren Tours is gevestigd aan de Cannenburgerweg 51 te (1244 RG) Ankeveen.

Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) is in dat kader verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en stelt vast hoe en waarvoor deze persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Contactgegevens:

www.evenemententravel.nl

Cannenburgerweg 51

1244 RG Ankeveen

+31 (0) 35 655 01 75

info@evenemententravel.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de hierna beschreven doeleinden. Wij streven daarbij naar een minimale gegevensverwerking, wat betekent dat wij waar mogelijk minder of geen persoonsgegevens verwerken en de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hierna genoemde doeleinden van de gegevensverwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. De persoonsgegevens worden na het verstrijken van de relevante bewaartermijnen vernietigd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou hebben (grondslag: uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene). Hieronder valt (onder andere); het afhandelen van jouw betaling, je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

je te informeren over (nieuwe) evenementen, acties en andere diensten en producten die wij aanbieden (grondslag: het gerechtvaardigde belang dat wij hebben om marketingberichten te versturen aan bestaande klanten);

– Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (grondslag: nakoming van wettelijke verplichtingen).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours)) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wijdemeren Tours bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 2 jaar na uitvoering van onze diensten. Inactieve accounts zullen na die periode uit ons systeem worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is ter ondersteuning van de hiervoor genoemde doeleinden of indien dit wettelijk verplicht is. . Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) gebruikt op www.evenemententravel.nl alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijdemeren Tours en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@evenemententravel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Wijdemeren Tours wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Evenementen Travel (onderdeel van Wijdemeren Tours) neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@evenemententravel.nl.